Colegiul de Arte PlasticeAlexandru Plămădeală

Catedre

Activitatea educaţională în colegiu este axată pe formarea personalităţii armonioase şi creative întru promovarea şi crearea valorilor artistice naţionale şi universale.
Misiunea de bază a Colegiului este pregătirea fundamentală a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul culturii, învăţământului şi artelor plastice, decorative şi design pentru instituţiile de învăţământ preşcolar, şcolar artistic, diverse instituţii de cultură şi artă; precum şi pentru adaptarea la condiţiile de continuă schimbare a vieţii. Colegiul desfăşoară activităţi educaţionale pentru pregătirea specialiştilor la următoarele specialităţi şi specializări:

 

CATEDRA ARTE PLASTICE pregăteşte specialişti în domeniul artelor plastice, învăţământ cu frecvenţă la zi.

 

 • 21320 - Specialitatea: Pictură, calificarea: pictor.
 • 21310 - Specialitatea: Grafică, calificarea: grafician.
 • 21330 - Specialitatea: Sculptură, calificarea: sculptor.

 

CATEDRA ARTE VIZUALE ŞI DESIGN pregăteşte specialişti în domeniul artelor decorative şi design, învăţământ cu frecvenţă la zi.

 

 • 21120 - Specialitatea: Tehnologii Poligrafice.
 • 21210 - Specialitatea: Design interior, calificarea: decorator interioare.
 • 21420 - Specialitatea: Ceramică artistică, calificarea: pictor, sculptor.
 • 21410 - Specialitatea: Tapiseria artistică, calificarea: pictor, decorator.
 • 21430 - Specialitatea: Prelucrarea artistică a materialelor, calificarea: pictor, decorator

 

 • asigurarea competenţei profesioniste a elevilor şi formarea deprinderilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor creative;
 • implementarea diverselor tehnologii de învăţământ pentru realizarea standardelor educaţionale de stat;
 • formarea unei personalităţi armonios dezvoltate şi creative;
 • respectarea obligatorie a prevederilor Planului-cadru, curriculumului educaţional de liceu şi a programelor de instruire la specialitate conform instrucţiunilor metodice;
 • promovarea politicii de cooperare interinstituţională pentru îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional şi pentru integrare în sistemul educaţional european;
 • păstrarea, îmbogăţirea şi propagarea patrimoniului ştiinţific, artistic şi cultural.

 

Activitatea catedrelor este coordonată de şeful de secţie, la catedre se desfăşoară următoarele genuri de activităţi:

 

 • Elaborarea planurilor şi a programelor de instruire, a diverselor materiale didactice pe diferite module;
 • Studierea celor mai valoroase creaţii în domeniul artelor ale culturii naţionale şi universale;
 • Colaborarea cu instituţii şi organizaţii de profil din republică şi de peste hotare;
 • Pregătirea specialiştilor pentru activitate în domeniul artei, culturii, învăţământului sau activitate liberă de creaţie: pictori, graficieni, designeri, ceramişti, tapisieri etc.

 

Şefii de catedră sunt promovaţi în funcţie în rezultatul consultaţiilor în cadrul catedrelor. Decizia catedrei este definitivă. Ca rezultat au fost numiţi în calitate de şefi de catedre profesorii cu experienţă bogată de lucru care constituie mobilul catedrei, cadre didactice capabile să asigure spiritul de activitate în echipă, compatibilitatea psihologică adecvată, solidaritatea de creaţie ce stimulează permanent relaţiile interpersonale şi ajutorul reciproc.

 

La elaborarea programului managerial al colegiului participă toate subdiviziunile. Cadrele didactice înaintează propunerile lor asupra conţinutului activităţii Consiliului Profesoral, al Consiliului Artistico – metodic şi Consiliului Administrativ. În cadrul şedinţelor acestor organe de gestionare a activităţii instituţiei se propun spre discuţie diverse probleme ce ţin de activitatea educaţională, ştiinţifico-metodică, creativ artistică şi logistică.

 

Este promovată dezvoltarea profesională, fizică şi socială a angajaţilor şi diversitatea acestora, pentru a contribui la dezvoltarea fiecărui prin diverse metode (cursuri de perfecţionare, lecţii demonstrative, îndrumări metodice, cercetări pedagogice, participare la proiecte inovatoare, etc.).