Colegiul de Arte PlasticeAlexandru Plămădeală

Scurt istoric

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din or.Chişinău îşi ia începutul în anul 1887 ca şcoală particulară de desen, organizată pe lângă şcoala judeţeană nr.1 din or.Chişinău de absolventul Academiei de Arte din Peterburg, Terentie Zubco.

Iniţial şcoala întrunea doar câţiva elevi, iar instruirea avea loc fără planuri şi programe de studii. Discipolii erau pregătiţi la desen şi caligrafie pentru a susţine examenele de admitere la instituţiile superioare inginereşti.

În baza Hotărârii Dumei orăşeneşti din 28 ianuarie, 1891 şcoala particulară a fost transferată în Şcoala comunală de desen din Chişinău. În Hotărârea Dumei orăşeneşti a fost stabilită programa, modalitatea de activitate, precum şi finanţarea ei anuală cu 400 de ruble.

În anul 1897 Zubco părăseşte Chişinăul. Şcoala în continuare este dirijată de Ocuşco Vladimir care pe durata celor 22 de ani de activitate se ocupa intens de problemele organizării ştiinţifico-metodice a şcolii; obţine o încăpere nouă cu cinci săli luminoase pe strada Şmidt, 119. Au fost deschise 3 clase, unde elevii învăţau arta desenului, pictura şi compoziţia, precum şi un curs teoretic de artă plastică. În afara orelor se practicau excursii în natură, unde elevii făceau studii, crochiuri, schiţe, etc. V.Ocuşco insufla elevilor principiile metodei realiste de studiere şi reprezentare a caracterelor naturii, promovând ideea armoniei dintre fond şi formă.

În noile condiţii a fost posibilă organizarea unui muzeu, a unei biblioteci, precum şi a unui fond metodic completat cu cele mai reuşite lucrări de studiu. Din iniţiativa lui Ocuşco V. la Chişinău în 1903 apare Societatea amatorilor de artă din Basarabia, care în anii 1903 – 1911 a organizat şase expoziţii, ce s-au bucurat de un mare succes. În toamna anului 1918 la propunerea lui V.Ocuşco Şcoala Comunală de desen din Chişinău a fost transformată în Şcoala de Arte Plastice.

În 1919 V.Ocuşco s-a stins din viaţă şi conducerea şcolii a fost încredinţată tânărului sculptor Al.Plămădeală, care iniţial absolvise şcoala superioară de pictură, sculptură şi arhitectură din Moscova. Timp de 21 de ani (1919 – 1940) Şcoala de Arte Plastice, dirijată de Al.Plămădeală”, a devenit un focar de cultură. Aici se aduna elita de creaţie a Basarabiei: artişti plastici, actori, scriitori, arhitecţi, muzicieni, etc. În cadrul şcolii a funcţionat „Societatea de Arte Frumoase din Basarabia”. Fiind conducătorul acestei societăţi Al.Plămădeală organizează 11 expoziţii de artă, din care a selectat lucrări originale, pentru a le preda ulterior Muzeului orăşenesc de Arte Plastice. Primii membri fondatori ai Societăţii de Arte Frumoase au fost însuşi profesorii şcolii: Al.Plămădeală, S.Cogan, A.Baillayre, V.Doneev, P.Constantinescu – Iaşi.

Al. Plămădeală a fost un continuator activ şi consecvent al ideilor şi principiilor realiste ale maeştrilor europeni şi ruşi, pe care le-a aplicat în activitatea sa de director, pedagog şi sculptor timp de 21 de ani. În perioada anilor 1918 – 1940 Şcoala de Arte Plastice a emis peste 100 de absolvenţi, dintre care menţionăm: C.Kobizeva, P.Ocuşco, A.Baranovici, M.Gamburd, etc.

În perioada anilor 1944 – 1956 şcoala îşi revigorează activitatea. Sunt organizate două secţii: pictură şi pedagogie care pregăteşte învăţători de desen tehnic pentru şcolile de cultură generală şi secţia de sculptură care pregăteşte sculptori – executori. Pe parcurs sunt perfecţionate planurile de învăţământ şi programele, iar lucrările de creaţie ale elevilor erau prezentate la diverse expoziţii unionale.

În şcoală activau profesori calificaţi care le dădeau elevilor o formaţie bine fundamentată atât artistic cât şi ştiinţific (I.Hazov, R.Gabricov, R.Ocuşco, etc.), care au format şi instruit astfel de personalităţi ca: M.Grecu, I.Vieru, M.Petric, V.Russu-Ceobanu, G.Sainciuc, E.Romanescu, etc.). Pe parcurs sunt inaugurate secţii de Artă decorativă: tapiserie artistică, ceramică, prezentare artistică, artă decorativ – teatrală, restaurare artistică.

La 28 octombrie 1940 prin Hotărârea Sovietului Suprem al RSSM Şcolii de Arte Plastice i s-a conferit numele lui I.E.Repin. Iar prin Hotărârea Guvernului RSSM nr.489 din 27.12.1990 şcolii i se conferă numele marelui sculptor român din Basarabia Al.Plămădeală. În iunie 1991 Şcoala Republicană de Arte Plastice şi Pedagogie „Al.Plămădeală” s-a reorganizat în Colegiul Republican de Arte Plastice „Al.Plămădeală” (Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor al RM nr.165 din 25.07.1991), iar prin Hotărârea Guvernului RM nr.1551 din 23.12.2003 şi Ordinului Ministerului Culturii al RM nr.04 din 14.01.2004 - Colegiul de Arte Plastice „AL.Plămădeală” din Chişinău.

Pe parcursul a 121 de ani Colegiul a instruit şi a format zeci de generaţii de artişti plastici: personalităţi de samă, maeştri emeriţi, deţinători de titluri onorifice, ordine şi medalii de Stat şi internaţionale. Promotori ai culturii şi artei Moldovei au fost şi sunt prezenţi prin operele lor de artă la expoziţii naţionale şi internaţionale, lucrările lor fiind achiziţionate de galerii şi muzee internaţionale de prestigiu C.Cobizeva, A.Plămădeală, A.Sciusev, M.Grecu, M.Petric, E.Romanescu, I.Vieru, G.Sainciuc, I.Cârmu, E.Childescu, G.Vrabie, etc.

Timp de 92 de ani Colegiul a fost unica instituţie de arte plastice pe acest pământ.

Obiectivele generale ale activităţii educaţionale în instituţia noastră vizează realizarea standardului de pregătire profesională a specialistului cu studii medii de specialitate şi presupune continuitatea tradiţiei, promovarea şi descoperirea novaţiei – piloni esenţiali în formarea şi instruirea elevilor în domeniul artelor plastice.

I. Domeniul de formare profesională – Artă Plastică

  • Specialitatea – Pictură, învăţământ cu frecvenţa la zi, calificarea: pictor.
  • Specialitatea – Grafică, învăţământ cu frecvenţa la zi, calificarea: grafician.

II. Domeniul de formare profesională – Arte Vizuale

  • Specialitatea – Tapiserie artistică, învăţământ cu frecvenţa la zi, calificarea: pictor-decorator.
  • Specialitatea – Ceamica artistică, învăţământ cu frecvenţa la zi, calificarea: pictor sculptor.
  • Specialitatea – Sculptura, învăţământ cu frecvenţa la zi, calificarea: sculptor.
  • Specialitatea – Tehnologii poligrafice, învăţământ cu frecvenţa la zi, calificarea: Tehnician în tehnologii poligrafice.

III. Domeniul de formare profesională – Modă, design interior și design industrial

  • Specialitatea – Design interior, învăţământ cu frecvenţa la zi, calificarea: decorator interioare.